Dołącz do Nas!

Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
✓ OK
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Języki
*
*
Dostępność
*
Oczekiwania finansowe
*
Dane administratora
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BPiON Poland Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa (dalej również jako „Pracodawca” lub „Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: dorota.rzezniczek@bpion.com lub na podany adres siedziby, będący również adresem korespondencyjnym.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie:
 • szczególnego przepisu prawa regulującego zbieranie danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), czyli w przypadku oferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, tj.: imię̨ (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku lub
 • na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – co dotyczy przypadków, kiedy:
  • w przypadku bieżącego procesu rekrutacji: oferowana jest umowa o pracę, a w celach rekrutacyjnych podaje Pan/Pani w CV lub dokumentach aplikacyjnych inne dane, niż takie, które Pracodawca może przetwarzać w oparciu o Kodeks pracy, czyli inne, niż: imię̨ (imiona) i nazwisko, datę̨ urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku bądź
  • w przypadku bieżącego procesu rekrutacji: oferowana jest umowa inna niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie), a przetwarzanie danych dotyczy wszystkich, które podaje Pani/Pan w CV lub dokumentach aplikacyjnych do przetwarzania w celu realizacji procesu rekrutacji, bądź
  • chciałaby Pani/Pan wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych u Pracodawcy (przetwarzanie danych dotyczy wszystkich, które podaje Pani/Pan w CV lub dokumentach aplikacyjnych do przetwarzania w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych).

Ze względu na charakter prowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu elevato, Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany w celu identyfikacji Kandydata w systemie elevato. Taka funkcja identyfikująca pomaga prawidłowo realizować Pani/Pana uprawnienia wynikające z RODO, np. odwołania zgody, aktualizacji danych, uzyskania ich treści, itp. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest również archiwizacja danych po zakończonym procesie rekrutacji lub po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Taka archiwizacja służy celom dowodowym dla obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, zwłaszcza w obszarze wsparcia rekrutacyjnego.
Odbiorcą danych jest m. in. elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 3/6, 43-300 Bielsko-Biała, jako podmiot dostarczający i utrzymujący system elevato, służący do wsparcia rekrutacji prowadzonych na rzecz administratora danych.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosić będzie maksymalnie 5 lat.

Przysługujące uprawnienia
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Powyższe żądania prosimy kierować na adres email podany w sekcji Dane administratora.
Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niezbędność podania danych i konsekwencje ich niepodania
W przypadku procesu rekrutacyjnego dotyczącego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pracodawca może żądać podania danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, tj.: imię̨ (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Kandydata oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jeżeli Pracodawca oznaczy te dane jako niezbędne ich podanie jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji. W przypadku danych niewymaganych Kodeksem pracy, ich podanie jest dobrowolne i brak podania danych nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
W przypadku danych podawanych podczas rekrutacji na stanowisko, na które oferowana jest umowa cywilnoprawna, wymóg podania danych nie wynika z przepisów prawa (ich podanie jest dobrowolne), jednak podanie oznaczonych przez Pracodawcę, adekwatnych danych jest niezbędne, aby rzetelnie przystąpić do rekrutacji. Odmowa podania takich danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. W przypadku danych innych niż oznaczone jako niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
W przypadku adresu e-mail, które to pole jest oznaczone jako niezbędne do wypełnienia (dana identyfikująca, pozwalająca nam na prawidłową identyfikację w systemie), brak podania adresu e-mail uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji prowadzonej przez system rekrutacyjny. Kandydat ma jednocześnie zapewnione alternatywne formy zgłoszenia kandydatury poprzez e-mail: dorota.rzezniczek@bpion.com.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Data of the Controller
We hereby inform you that the controller of your personal data is BPiON Poland Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa (hereinafter also referred to as "the Employer" or "the Controller"). Contact with the Controller is available by e-mail: dorota.rzezniczek@bpion.com or by post to the address of the registered office, which is also the address for correspondence.

Objectives and legal basis of data processing
The personal data provided by you will be processed by the Controller for recruitment purposes on the basis of:
 • a) a specific legal provision regulating the collection of data from a person applying for employment under an employment contract (Article 6(1)(c) of the GDPR* in connection with Article 221(1) of the Labour Code), i.e. if employment is offered on the basis of an employment contract and if the provided data is only covered by this provision, i.e.: first name(s) and last name, date of birth, contact details and education, professional qualifications, and the course of the previous employment, provided that they are necessary for the Employer with regard to a specific type of work or job position, or
 • b) on the basis of your consent, in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR, in regard to the following cases:
  • in the case of a current recruitment process: an employment contract is offered, and for recruitment purposes you provide in your resume or application documents other data than that which the Employer may process on the basis of the Labour Code, i.e. other than: first name(s) and last name, date of birth, contact details, education, professional qualifications, and previous employment history, provided these are necessary for the Employer with regard to a certain type of work or job position, or
  • in the case of a current recruitment process: a contract other than an employment contract is offered (e.g. a contract for specific work), and the processing of the data concerns all of the data you provide in your resume or application documents for processing for the purpose of the recruitment process, or
  • you wish to take part in the Employer’s future recruitment processes (data processing applies to all of the data you provide in your resume or application documents for processing for the purpose of future recruitment processes).

Due to the nature of the recruitment process(es) conducted through the electronic elevato system, your e-mail address will be processed to identify you in this system . Such an identification function helps you properly exercise your rights under the GDPR, e.g. to withdraw your consent, update your data, obtain access to its content, etc. This is a legitimate interest of the Controller, and the legal basis for the data processing is Article 6(1)(f) of the GDPR.
It is also a legitimate interest of the Controller to archive the data after the recruitment process has been completed or after the withdrawal of consent for data processing in future recruitment processes. Such archiving serves as evidence for the purposes of defending, acknowledging or pursuing claims pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR.

Data recipients
Personal data may be disclosed to employees or associates of the Controller, as well as to entities providing support to the Controller on a mandated service basis and in accordance with the concluded agreements on personal data processing (entrustment agreements), especially in the area of recruitment support.
The data recipient is, among others, elevato S.A. with its registered office in Bielsko-Biała, ul. Batorego 3/6, 43-300 Bielsko-Biała, as an entity providing and maintaining the elevato system, the aim of which is to support the recruitment process concluded for the Controller.

Data retention period
Your personal data will be processed for the duration of the current recruitment process, and if you give an additional consent, your personal data will also be processed for the purposes of future recruitments until you decide to withdraw your consent, but for no longer than 2 years . If the recruitment process is completed and no additional consent for future recruitment processes has been given or your consent for the processing of data for future recruitment purposes has been withdrawn, your personal data will be processed only in the form of archiving for evidential purposes for a period appropriate for the expiry of the statute of limitations for claims, which is a maximum of 5 years .

Applicable rights
You have the right to request access to your personal data, the right to rectify, delete or restrict its processing, as well as the right to object to its processing and the right to transfer itdata portability. You may withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Please send the above requests to the e-mail address provided in the Data of the Controller section.
You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

The necessity of data provision and the consequences of not providing it
In the case of a recruitment process concerning employment based on an employment contract, the Employer may request data within the scope indicated in the Labour Code, i.e.: first name(s) and last name, date of birth, contact details and education, professional qualifications, and the course of previous employment, provided they are necessary for the Employer in regard to the specific type of work or job position. If the Employer marks these data as necessary, their provision is a prerequisite to take part in the recruitment process, and the refusal to provide them will result in the lack of the possibility to join the recruitment process. In the case of data not required by the Labour Code, the provision of such data is voluntary and the failure to provide such data shall not affect the possibility of taking part in recruitment process
In the case of data provided during the recruitment process for a position for which a civil law agreement is offered, the requirement to provide data does not result from the law (providing such data is voluntary); however, providing adequate data designated by the Employer is necessary to proceed with the recruitment process in a reliable manner. Refusal to provide such data will result in your application being omitted from the recruitment procedure. In the case of data other than those marked as necessary, failure to provide such data shall not affect the possibility of taking part in the recruitment process.
In the case of an e-mail address, which is marked as necessary to be filled in (identification data allowing us to identify you in the system correctly), the lack of providing such data makes it impossible to take part in the recruitment conducted by the recruitment system. At the same time, applicants are provided with alternative forms of applying through the following e-mail address: dorota.rzezniczek@bpion.com.

We hereby inform you that the decisions concerning your recruitment process will not be made in an automated way.

* GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC